Recent Changes - Search:

Some Important Links


*Home away from home


*Markup Doc *Documentation Index *SandBox

edit SideBar

IChing

 000000: Kun - responding 38
 000001: Bo - Falling away 206
 000010: Bi - union 95
 000011: Guan - Watching 185
 000100: Yu - Delight 156
 000101: jing - proceed forward 293
 000110: cui - bringing together 360
 000111: Pi - hindrance 126
 001000: Qian - Humbleness 149
 001001: gen - keeping still 412
 001010: jian - hardship 320
 001011: jian - developing gradually 419
 001100: xiao guo - little exceeding 477
 001101: lu - traveling 440
 001110: Xian - Mutual Influence 264
 001111: Dun - retreat 280
 010000: Shi - multitude 88
 010001: Meng - childhood 66
 010010: Kan - Darkness 248
 010011: Huan - Disbursing 458
 010100: jie - relief 327
 010101: wei ji - not yet fulfilled 493
 010110: kun - exhausting 374
 010111: Song - contention 81
 011000: sheng - growing up 367
 011001: Gu - Remedying 171
 011010: jing - replenishing 382
 011011: Xun - proceeding humbly 446
 011100: Heng - Long lasting 272
 011101: ding - establishing the new 397
 011110: Da Guo - Great Exceeding 241
 011111: gou - encountering 353
 100000: Fu - Turning back 212
 100001: Yi - Nourishing 234
 100010: Zhun - beginning 56
 100011: yi - increasing 340
 100100: zhen - taking action 405
 100101: Shi He - Eradicating 192
 100110: Sui - Following 164
 100111: Wu Wang - Without falsehood 220
 101000: ming yi - brilliance injured 299
 101001: Bi - Adorning 199
 101010: ji ji already fulfilled 485
 101011: jia ren - household 306
 101100: feng - abundance 433
 101101: Li - Brightness 255
 101110: ge - abolishing the old 389
 101111: Tong Ren - seeking harmony 134
 110000: Lin - Approaching 178
 110001: sun - decreasing 334
 110010: Jie - restricting 464
 110011: zhong fu - innermost sincerity 470
 110100: gui mei - marrying maiden 426
 110101: kui - diversity 313
 110110: Dui - Joyful 452
 110111: Lu - fulfillment 110
 111000: Tai - advance 117
 111001: Da Xu - Great Accumulation  227
 111010: Xu - needing 74
 111011: Xio Xu - little accumulation 102
 111100: da zhuang- great strength 287
 111101: Da You - great harvest 142
 111110: guai - eliminating 347
 111111: Qian - initiating 21

%data = (

 "111111", "Qian - initiating 21",
 "000000", "Kun - responding 38",
 "100010", "Zhun - beginning 56",
 "010001", "Meng - childhood 66",
 "111010", "Xu - needing 74",
 "010111", "Song - contention 81",
 "010000", "Shi - multitude 88",
 "000010", "Bi - union 95",
 "111011", "Xio Xu - little accumulation 102",
 "110111", "Lu - fulfillment 110",
 "111000", "Tai - advance 117",
 "000111", "Pi - hindrance 126",
 "101111", "Tong Ren - seeking harmony 134",
 "111101", "Da You - great harvest 142",
 "001000", "Qian - Humbleness 149",
 "000100", "Yu - Delight 156",
 "100110", "Sui - Following 164",
 "011001", "Gu - Remedying 171",
 "110000", "Lin - Approaching 178",
 "000011", "Guan - Watching 185",
 "100101", "Shi He - Eradicating 192",
 "101001", "Bi - Adorning 199",
 "000001", "Bo - Falling away 206",
 "100000", "Fu - Turning back 212",
 "100111", "Wu Wang - Without falsehood 220",
 "111001", "Da Xu - Great Accumulation  227",
 "100001", "Yi - Nourishing 234",
 "011110", "Da Guo - Great Exceeding 241",
 "010010", "Kan - Darkness 248",
 "101101", "Li - Brightness 255",
 "001110", "Xian - Mutual Influence 264",
 "011100", "Heng - Long lasting 272",
 "001111", "Dun - retreat 280",
 "111100", "da zhuang- great strength 287",
 "000101", "jing - proceed forward 293",
 "101000", "ming yi - brilliance injured 299",
 "101011", "jia ren - household 306",
 "110101", "kui - diversity 313",
 "001010", "jian - hardship 320",
 "010100", "jie - relief 327",
 "110001", "sun - decreasing 334",
 "100011", "yi - increasing 340",
 ""111110", "guai - eliminating 347",
 "011111", "gou - encountering 353",
 "000110", "cui - bringing together 360",
 "011000", "sheng - growing up 367",
 "010110", "kun - exhausting 374",
 "011010", "jing - replenishing 382",
 "101110", "ge - abolishing the old 389",
 "011101", "ding - establishing the new 397",
 "100100", "zhen - taking action 405",
 "001001", "gen - keeping still 412",
 "001011", "jian - developing gradually 419",
 "110100", "gui mei - marrying maiden 426",
 "101100", "feng - abundance 433",
 "001101", "lu - traveling 440",
 "011011", "Xun - proceeding humbly 446",
 "110110", "Dui - Joyful 452",
 "010011", "Huan - Disbursing 458",
 "110010", "Jie - restricting 464",
 "110011", "zhong fu - innermost sincerity 470",
 "001100", "xiao guo - little exceeding 477",
 "101010", "ji ji - already fulfilled 485",
 "010101", "wei ji - not yet fulfilled 493",

);

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 14, 2012, at 11:02 AM EST